top of page

CONDICIONS GENERALS PEL SOCI/A COL·LABORADOR O ABONAT GASTRONÒMIC DELS FALCONS DE VILAFRANCA PRIMERA:

DEFINICIÓ 1.1.Soci/a Col·laborador dels Falcons de Vilafranca: És una persona amb ganes de col·laborar amb la Colla Falcons de Vilafranca, i que pot gaudir de les avantatges definides a l’apartat de socis de la web www.falconsdevilafranca.cat. En el cas de que una persona menor d’edat vulgui ser/a Soci Col·laborador dels Falcons de Vilafranca caldrà que els seus tutors legals signin també el formulari de sol·licitud. 1.2.Soci/a Col·laborador abonat gastronòmic: Es un Soci/a Col·laborador, que a més gaudeix de l’avantatge de fer us de l’espai gastronòmic dels Falcons de Vilafranca. En aquest cas és obligatòria la majoria d’edat.

 

SEGONA: QUOTA 2.1.Quota Soci/a Col·laborador: Aquesta l’estableix l’assemblea General dels Falcons de Vilafranca. Es cobrarà una vegada a l’any, durant el mes de gener. La quota de l’any en vigor es cobrarà en el moment d’acceptar la sol·licitud. 2.2.Quota abonat gastronòmic: Aquesta l’estableix l’assemblea General dels Falcons de Vilafranca. Es anual i es cobrarà al gener (es pot fraccionar en dos terminis, gener i juliol). La quota de l’any en vigor es cobrarà en el moment de formular la sol·licitud. Es calcularà la part proporcional.2.3.Modificació quotes: Si s’haguessin de modificar s’informarà al Soci/a dels motius i els canvis que es produiran abans d’aplicar-la.

 

TERCERA: RESPONSABILITATS DEL SOCI 3.1.El Soci/a Col·laborador dels Falcons de Vilafranca coneix l’existència de l’Associació “Colla Falcons de Vilafranca”. 3.2.El Soci/a Col·laborador dels Falcons de Vilafranca està interessat/da en les finalitats de l’esmentada associació. 3.3. El Soci/a Col·laborador dels Falcons de Vilafranca està interessat/da en formar part com a soci/a col·laborador de l’esmentada associació. 3.4.El Soci/a Col·laborador dels Falcons de Vilafranca dóna el consentiment i autoritza a la Colla Falcons de Vilafranca perquè tracti i cedeixi les dades que el soci/a voluntàriament aporta d’acord amb la informació descrita en el tríptic present, sempre que el tractament de la informació tingui com a finalitat la gestió dels serveis que el soci/a contracta amb l’associació amb la signatura corresponent. Sense perjudici del dret a revocar el consentiment quan es consideri oportú. Així mateix a publicar imatges en les quals aparegui individualment o en grup realitzant activitats sempre inherents a l’entitat. Aquesta autorització tindrà validesa permanent, donat que les imatges passaran a formar part del fons documental de l’entitat i podran ser emprades en qualsevol moment. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa escrita, Internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials, etc.). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de publicitar la Colla Falcons de Vilafranca. Aquesta autorització és sense ànim de lucre i el Soci es compromet a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb la Colla Falcons de Vilafranca per a la utilització de la seva imatge i tractament de Dades de Caràcter Personal.

 

QUARTA: AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE I DADES PERSONALS Atès el que regulen, tant la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, dret a la pròpia imatge reconegut en l’article 18.1 de la Constitució; com la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, sobre la Protecció de Dades Personals. La Colla Falcons de Vilafranca, us informa que gestiona fitxers informàtics, arxius documentals i d’audiovisual generals que contenen informació i dades personals. Tots estan integrats a la carpeta de ARXIUS DE LA SECRETARIA DE L’ENTITAT. La bases de dades es gestionen a fi de tractar tota la informació que cal per a donar compliment a les obligacions legals derivades de la relació que manteniu amb l’associació, i per mantenir-vos informats. L’associació disposa d’espais de difusió pública d’informació (web, blocs, revista i altres publicacions), on es poden publicar imatges, so, treballs o dades dels associats en l’àmbit de l’activitat d’aquesta. Els destinataris de la informació són els departaments en què s’organitza l’associació, algunes empreses col·laboradores que presten els seus serveis a l’entitat (entitats financeres, gestories, empreses asseguradores, etc.), els organismes oficials competents en la matèria i la/es persona/es i/o entitats que paguin la matrícula. Només cedirem les vostres dades quan ho mani una llei, o es faci complint contractes en vigor. La responsabilitat d’aquesta Base de Dades, recau en la Colla Falcons de Vilafranca. En tot cas, teniu dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, entre d’altes reconeguts per la llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre. Per a exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, us podeu dirigir a Secretaria de la Colla Falcons de Vilafranca, Carrer Dr. Pasteur, nº 7-9, C.P. 08720, Vilafranca del Penedès, o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic falcons@falconsdevilafranca.cat.

 

CINQUENA: SOL·LICITUD Amb el formulari omplert i signat, es sol·licita a l’Assemblea General de la Colla Falcons de Vilafranca, ser admesa com a Soci/a Col·laborador de l’Associació “Colla Falcons de Vilafranca”, comprometent-se expressament a complir els Estatuts i Reglaments vigents de l’entitat, i les obligacions que d'ells se'n derivin, en el moment en que s’admeti la sol·licitud.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL CARNET DE SOCI COL·LABORADOR DELS FALCONS DE VILAFRANCA

PRIMERA: DEFINICIÓ 1.1.Carnet Soci/a Col·laborador dels Falcons de Vilafranca: És personal i intransferible, que ofereix als titulars la possibilitat de gaudir d’avantatges i descomptes mitjançant la presentació d’aquest. Els establiments adherits a les avantatges pel Soci/a Falconer es reserven el dret a demanar l’acreditació als titulars del carnet. 1.2.Titulars: Les persones físiques majors de 18 anys que no tinguin limitada la seva capacitat d’obrar i menors prèvia autorització dels seus tutors legals, una vegada: A.Hagin llegit i acceptat les condicions generals d’ús i funcionament. B.Hagin omplert, signat i presentant el formulari per tal de fer-se Soci Col·laborador dels Falcons de Vilafranca. C.Hagin estat ratificats per l’assemblea general de l’associació.

 

SEGONA: ÀMBIT I DURADA D’ÚS El carnet es mantindrà en vigor de manera indefinida a no ser que la colla Falcons de Vilafranca prengui la decisió de canviar el model, en aquest cas s’avisaria als Socis afectats pel canvi i se’ls hi facilitaria el nou carnet. El carnet deixarà de tenir validesa en el moment en què el soci col·laborador cursa la baixa de l’associació. Podeu trobar tota la informació sobre les avantatges que gaudeixen els Socis dels Falcons a www.falconsdevilafranca.cat.

amb el suport de:

cultura.png
ajuntament.png

amb el patrocini de:

diputacio.png
pique.png
moritz.png
gevents.png
casal.png
miro.png
kerpe.png
vendrell.png
bottom of page